Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego

dministratorem Państwa danych osobowych jest PPH Tobex Tomasz Bebłociński z siedzibą w Łęczycka 15, 42-202 Częstochowa

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych,. sprawuje Inspektor Ochrony Danych  z którym można się skontaktować, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Także w razie wątpliwości co do realizacji Państwa praw, mailowo: biuro@tobex.com.pl lub wysyłając korespondencję na adres siedziby PPH Tobex Tomasz Bebłociński

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przekazane w formularzu kontaktowym (co stanowi nasz prawnie usprawiedliwiony interes – art. 6 ust 1 lit. f RODO). 

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

  1. a) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  2. b) podmioty, którym  PPH Tobex Tomasz Bebłociński. powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy IT i innych usług przetwarzający dane w imieniu Spółki,  
  3. c) podmioty przetwarzające dane w celu wydawania opinii prawnych lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,

 Przysługuje Państwu prawo do:

– dostępu do Państwa danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych; 

– jeśli uznacie Państwo,  że Państwa dane osobowe przetwarzane przez PPH Tobex Tomasz Bebłociński. są niezgodne ze stanem faktycznym, macie prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,  

–  żądania usunięcia Państwa danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, 

–  wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, 

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu PPH Tobex Tomasz Bebłociński

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić reakcję na przesłaną wiadomość. 

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez PPH Tobex Tomasz Bebłociński  S.A. danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. 

Administrator, nie przetwarza Państwa danych osobowych w sposób zautomatyzowany, który mógłby skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

 

TOP